VBA.KeyCodeConstants

vbKey0 (48) 
vbKey1 (49)
vbKey2 (50)
vbKey3 (51)
vbKey4 (52)
vbKey5 (53)
vbKey6 (54)
vbKey7 (55)
vbKey8 (56)
vbKey9 (57)
vbKeyA (65)
vbKeyAdd (107)
vbKeyB (66)
vbKeyBack (8)
vbKeyC (67)
vbKeyCancel (3)
vbKeyCapital (20)
vbKeyClear (12)
vbKeyControl (17)
vbKeyD (68)
vbKeyDecimal (110)
vbKeyDelete (46)
vbKeyDivide (111)
vbKeyDown (40)
vbKeyE (69)
vbKeyEnd (35)
vbKeyEscape (27)
vbKeyExecute (43)
vbKeyF (70)
vbKeyF1 (112)
vbKeyF10 (121)
vbKeyF11 (122)
vbKeyF12 (123)
vbKeyF13 (124)
vbKeyF14 (125)
vbKeyF15 (126)
vbKeyF16 (127)
vbKeyF2 (113)
vbKeyF3 (114)
vbKeyF4 (115)
vbKeyF5 (116)
vbKeyF6 (117)
vbKeyF7 (118)
vbKeyF8 (119)
vbKeyF9 (120)
vbKeyG (71)
vbKeyH (72)
vbKeyHelp (47)
vbKeyHome (36)
vbKeyI (73)
vbKeyInsert (45)
vbKeyJ (74)
vbKeyK (75)
vbKeyL (76)
vbKeyLButton (1)
vbKeyLeft (37)
vbKeyM (77)
vbKeyMButton (4)
vbKeyMenu (18)
vbKeyMultiply (106)
vbKeyN (78)
vbKeyNumLock (144)
vbKeyNumPad0 (96)
vbKeyNumPad1 (97)
vbKeyNumPad2 (98)
vbKeyNumPad3 (99)
vbKeyNumPad4 (100)
vbKeyNumPad5 (101)
vbKeyNumPad6 (102)
vbKeyNumPad7 (103)
vbKeyNumPad8 (104)
vbKeyNumPad9 (105)
vbKeyO (79)
vbKeyP (80)
vbKeyPageDown (34)
vbKeyPageUp (33)
vbKeyPause (19)
vbKeyPrint (42)
vbKeyQ (81)
vbKeyR (82)
vbKeyRButton (2)
vbKeyReturn (13)
vbKeyRight (39)
vbKeyS (83)
vbKeySelect (41)
vbKeySeparator (108)
vbKeyShift (16)
vbKeySnapshot (44)
vbKeySpace (32)
vbKeySubtract (109)
vbKeyT (84)
vbKeyTab (9)
vbKeyU (85)
vbKeyUp (38)
vbKeyV (86)
vbKeyW (87)
vbKeyX (88)
vbKeyY (89)
vbKeyZ (90)

© 2023 Better Solutions Limited. All Rights Reserved. © 2023 Better Solutions Limited TopPrevNext