vb Prefix

VBA.vbAppWinStyle 
VBA.vbCalendar 
VBA.vbCallType 
VBA.vbCompareMethod 
VBA.vbDateTimeFormat 
VBA.vbDayOfWeek 
VBA.vbFileAttribute 
VBA.vbFirstWeekOfYear 
VBA.vbIMEStatus 
VBA.vbMsgBoxResult 
VBA.vbMsgBoxStyle 
VBA.vbQueryClose 
VBA.vbStrConv 
VBA.vbTriState 
VBA.vbVarType 
VBA.vbAppWinStyle
VBA.vbCalendar
VBA.vbCallType
VBA.vbCompareMethod
VBA.vbDateTimeFormat
VBA.vbDayOfWeek
VBA.vbFileAttribute
VBA.vbFirstWeekOfYear
VBA.vbIMEStatus
VBA.vbMsgBoxResult
VBA.vbMsgBoxStyle
VBA.vbQueryClose
VBA.vbStrConv
VBA.vbTriState
VBA.vbVarType

VBA.vbAppWinStyle

vbHide (0) 
vbMaximizedFocus (3)
vbMinimizedFocus (2)
vbMinimizedNoFocus (6)
vbNormalFocus (1)
vbNormalNoFocus (4)

These can be accessed in a number of different ways.

VBA.vbAppWinStyle.vbHide 
vbAppWinStyle.vbHide
vbHide

VBA.vbCalendar

vbCalGreg (0) 
vbCalHijri (1)

VBA.vbCallType

vbGet (2) 
vbLet (4)
vbMethod (1)
vbSet (8)

VBA.vbCompareMethod

For more details, refer to the Comparing Strings page.

vbBinaryCompare (0) 
vbDatabaseCompare (2)
vbTextCompare (1)

VBA.vbDateTimeFormat

For more details, refer to the Dates & Times page.

vbGeneralDate (0) 
vbLongDate (1)
vbLongTime (3)
vbShortDate (2)
vbShortTime (4)

VBA.vbDayOfWeek

For more details, refer to the Dates & Times page.

vbFriday (6) 
vbMonday (2)
vbSaturday (7)
vbSunday (1)
vbThursday (5)
vbTuesday (3)
vbUseSystemDayOfWeek (0)
vbWednesday (4)

VBA.vbFileAttribute

For more details, refer to the DIR page.

vbAlias (64) 
vbArchive (32)
vbDirectory (16)
vbHidden (2)
vbNormal (0)
vbReadOnly (1)
vbSystem (4)
vbVolume (8)

VBA.vbFirstWeekOfYear

For more details, refer to the Dates & Times page.

vbFirstFourDays (2) 
vbFirstFullWeek (3)
vbFirstJan1 (1)
vbUseSystem (0)

VBA.vbIMEStatus

vbIMEAlphaDbl (7) 
vbIMEAlphaSng (8)
vbIMEDisable (3)
vbIMEHiragana (4)
vbIMEKatakanaDbl (5)
vbIMEKatakanaSng (6)
vbIMEModeAlpha (8)
vbIMEModeAlphaFull (7)
vbIMEModeDisable (3)
vbIMEModeHangul (10)
vbIMEModeHangulFull (9)
vbIMEModeHiragana (4)
vbIMEModeKatakana (5)
vbIMEModeKatakanaHalf (6)
vbIMEModeNoControl (0)
vbIMEModeOff (2)
vbIMEModeOn (1)
vbIMENoOp (0)
vbIMEOff (2)
vbIMEOn (1)

VBA.vbMsgBoxResult

For more details, refer to the MsgBox page.

vbAbort (3) 
vbCancel (2)
vbIgnore (5)
vbNo (7)
vbOK (1)
vbRetry (4)
vbYes (6)

VBA.vbMsgBoxStyle

For more details, refer to the MsgBox page.

vbAbortRetryIgnore (2) 
vbApplicationModal (0)
vbCritical (16)
vbDefaultButton1 (0)
vbDefaultButton2 (256)
vbDefaultButton3 (512)
vbDefaultButton4 (768)
vbExclamation (48)
vbInformation (64)
vbMsgBoxHelpButton (16384)
vbMsgBoxRight (524288)
vbMsgBoxRtlReading (1048576)
vbMsgBoxSetForeground (65536)
vbOKCancel (1)
vbOKOnly (0)
vbQuestion (32)
vbRetyrCancel (5)
vbSystemModal (4096)
vbYesNo (4)
vbYesNoCancel (3)

VBA.vbQueryClose

For more details, refer to the Userforms page.

vbAppTaskManager (3) 
vbAppWindows (2)
vbFormCode (1)
vbFormControlMenu (0)
vbFormMDIForm (4)

VBA.vbStrConv

For more details, refer to the Comparing Strings page.

vbFromUnicode (128) 
vbHiragana (32)
vbKatakana (16)
vbLowerCase (2)
vbNarrow (8)
vbProperCase (3)
vbUnicode (64)
vbUpperCase (1)
vbWide (4)

VBA.vbTriState

vbFalse (0) 
vbTrue (-1)
vbUseDefault (-2)

VBA.vbVarType

For more details, refer to the VarType Function page.

vbArray (8192) 
vbBoolean (11)
vbByte (17)
vbCurrency (6)
vbDataObject (13)
vbDate (7)
vbDecimal (14)
vbDouble (5)
vbEmpty (0)
vbError (10)
vbInteger (2)
vbLong (3)
vbNull (1)
vbObject (9)
vbSingle (4)
vbString (8)
vbUserDefinedType (36)
vbVariant (12)

© 2024 Better Solutions Limited. All Rights Reserved. © 2024 Better Solutions Limited TopPrevNext